Geopolitical Research Institute(GRI)/Εταιρεία Γεωπολιτικών Ερευνών(ΕΓΕ)

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

"Η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης με διεθνείς συνθήκες"

του Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου
Με την πρόσφατη ψήφιση - κύρωση από την Ελληνική Βουλή της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος», προστέθηκε ένα «όπλο», διεθνούς εμβέλειας, στο οπλοστάσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης. Με την υιοθέτηση της Σύμβασης, ενισχύεται το υπάρχον νομικό πλαίσιο στη χώρα μας καθώς και η διεθνής συνεργασία των αρχών.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, τα συμβαλλόμενα μέλη συμφώνησαν ότι η αποτελεσματική δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών απαιτεί συνολική διεθνή προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων κατάλληλων κοινωνικο-οικονομικών μέτρων, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Επίσης συμφωνήθηκε η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης μεθόδων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη φτώχεια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Σκοπός είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μερών, με ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών.


2. Κάθε Κράτος Μέρος υιοθετεί νομοθετικά μέτρα για να καθιερώσει ως ποινικά αδικήματα, όταν τελούνται εκ προθέσεως και με σκοπό την απόκτηση, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους: την μεταφορά μεταναστών, την παραγωγή, προμήθεια ή κατοχή παρανόμων ταξιδιωτικών εγγράφων, την συμμετοχή και την συνέργεια σε αδικήματα λαθραίας μεταφοράς μεταναστών.

3. Κάθε κράτος μέρος οφείλει να ανταποκρίνεται ταχέως σε ένα αίτημα
συμβαλλόμενης χώρας.

4. Κάθε κράτος μέρος ορίζει μια αρχή για να δέχεται και να απαντά στα αιτήματα παροχής συνδρομής.

5. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή ταυτότητες που εκδίδονται από αυτό είναι τέτοιας ποιότητας που δεν μπορούν εύκολα να εκδοθούν, αναπαραχθούν ή τροποποιηθούν παράνομα.

6. Τα κράτη μέρη παρέχουν ή ενισχύουν την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

7. Τα κράτη μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλους σχετικούς οργανισμούς ώστε να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει επαρκής κατάρτιση για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη του φαινομένου καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών.

8. Τα συμβαλλόμενα κράτη με σχετική εμπειρία πρέπει να παρέχουν τεχνική βοήθεια στα κράτη που την χρειάζονται.

9. Κάθε κράτος μέρος θα παρέχει προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για το γεγονός ότι η λαθρομετανάστευση είναι μια εγκληματική δραστηριότητα που συχνά διαπράττεται από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες με σκοπό το κέρδος και ότι θέτει σοβαρούς κινδύνους για τους εν λόγω μετανάστες.


10. Τα Κράτη Μέλη θα προωθήσουν την ανάπτυξη προγραμμάτων και συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα της μετανάστευσης και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι βαθύτερες κοινωνικο-οικονομικές αιτίες της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη.


11. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που παρέχουν στους μετανάστες κατάλληλη προστασία κατά της βίας που μπορεί να ασκηθεί εναντίον τους, είτε από μεμονωμένα άτομα ή από ομάδες.

12 Κάθε κράτος μέρος συμφωνεί να διευκολύνει και αποδέχεται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την επιστροφή προσώπου το οποίο είναι υπήκοός του ή έχει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στο έδαφός του κατά τη στιγμή της επιστροφής. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή το κράτος μέρος του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι υπήκοος ή στο οποίο αυτό έχει δικαίωμα μόνιμης διαμονής συμφωνούν να εκδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα ή άλλη άδεια που μπορεί να είναι αναγκαία για να μπορέσει το άτομο να ταξιδέψει στην επικράτειά του, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή με μεθοδευμένο τρόπο.

Η ως άνω σύμβαση έχει επικυρωθεί από την πλειοψηφία των χωρών μελών των Ηνωμένων εθνών και στα πλαίσια αυτής λειτουργούν συνεργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Καλό θα είναι τα προβλήματα λαθρομετανάστευσης να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια των διεθνών συνθηκών, ιδίως αν αυτές έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και όχι μεμονωμένα σε τοπικό επίπεδο να εφευρίσκεται κάθε φορά ο τροχός.
Source : http://thebest.gr